rulesTitle

“Hungry Bars"

A dokumentum célja a Magyarországon megrendezésre kerülő “Hungry Bars” játék szabályainak tisztázása (továbbiakban: “Játék”). A fogyasztóknak szóló promóciós anyagokon található rövidített szabályzatot a jelen dokumentummal összhangban kell értelmezni. A jelen dokumentum csak a nyereményjáték weboldalán közzétett módosító záradékkal módosítható.

A jelen ÁSZF tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Rendező és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit. A részvételen keresztül létrejövő szerződés elektronikusan létrejövő szerződés, arra a magyar jog rendelkezései az irányadók, továbbá írásban kötött szerződésnek minősül, azt a Rendező nem iktatja, az kinyomtatható, lementhető és letölthető. A részvétel során előforduló adatbeviteli hibák javíthatók. Jelen ÁSZF a Játék teljes időtartama alatt elérhető a www.snickersjatek.hu weboldalon („a Játék weboldala”). A tárhelyszolgáltató neve: Mars Magyarország Értékesítő Bt.

A Játék rendezője:

Mars Magyarország Értékesítő Bt.

Székhely: Bocskai út 134-146. 1113 Budapest, Magyarország

Telefonszám: +36 1 469 2100

Internetes cím: https://www.mars.hu/

E-mailes elérhetőség: contact@hu.mars.com

Statisztikai számjel: 28284202-4639-117-01

bejegyezve a Fővárosi Törvényszéken mint cégbíróságon, cégjegyzékszám: 01-06-118371

(továbbiakban: “Rendező” vagy “Játék rendezője” vagy „Mars”)

A Játék szervezője:

PROMOANGEL s.r.o.

Székhely: Prága 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, irányítószám: 140 00

Nyilvántartási szám: 29024463

Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon a C szekcióban, 160789-es számon

(továbbiakban: “Szervező” vagy “Játék szervezője”)

A Játék műszaki adminisztrátora:

2FRESH s.r.o.

Székhely: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00

Nyilvántartási szám: 27442195

Bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szekcióban, 113067-es számon

(továbbiakban: “Műszaki adminisztrátor” vagy “Játék műszaki adminisztrátora”)

 1. A Játék időtartama és helyszíne
 1. A Játék 2019. április 22. 00:00:00 órától 2019- június 16. 23:59:59 óráig tart (továbbiakban: “Játék időtartama”). A Játék helyszíne Magyarország (továbbiakban: “Játék helyszíne”). A Játékszabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a www.snickersjatek.hu oldalon (továbbiakban: “Játék weboldala”), továbbá a Játékszabályzat linkje megtalálható a https://www.instagram.com/snickershungary/ oldalon is.
 2. A Játék időtartama alatt – a hatékonyabb regisztráció és értékelés érdekében – a Játékot négy, külön-külön értékelt fordulóra bontjuk fel. Minden egyes forduló 14 naptári napból áll és hétfő 00:00:00 órától vasárnap 23:59:59 óráig tart:
 1. forduló: 2019. április 22. – 2019. május 5.
 2. forduló: 2019. május 6. – 2019. május 19.
 3. forduló: 2019. május 20. – 2019. június 2.
 4. forduló: 2019. június 3. – 2019. június 16.

(továbbiakban: “Forduló” vagy együttesen “Fordulók”)

A Játékban való részvételre csak és kizárólag a Fordulók ideje alatt van lehetőség.

 1. A Játék résztvevői
 1. A Játékban csak olyan, a 18 életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vehet részt, aki Magyarországon kézbesítési címmel rendelkezik, és aki a Játékra történő regisztráció időpontjában (továbbá a regisztráció időpontjától az eredményhirdetés időpontjáig folyamatosan) nyilvános profillal rendelkezik az Instagram közösségi oldalon (továbbiakban: “Érdekelt fél”).  Azok a személyek minősülnek játékosnak, akik megfelelnek a fenti követelményeknek (és nem áll fenn velük szemben a 2. bekezdésben foglalt kizáró okok valamelyike), továbbá akik a Játék időtartama alatt a Játék helyszínén legalább egyszer érvényesen regisztráltak az alábbiak szerint(továbbiakban: “Résztvevő “ vagy ” Játékos”).
 2. A Játékban való részvételből ki van zárva minden olyan személy, aki a Szervezővel, Rendezővel, a Műszaki adminisztrátorral, valamint a Játék lebonyolításában velük együttműködő természetes vagy jogi személyekkel, továbbá az e személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
 3. Azon személyek, akik a részvételi feltételeknek nem tesznek eleget, vagy megsértik a jelen Játékszabályzatban foglaltakat, ki vannak zárva a Játékban való részvételből. Az a személy tehát, aki tekintetében a részvételi feltételek nem teljesítése, illetve a Játék szabályainak megsértése bármely okból kifolyólag fennáll, kompenzáció nélkül kizárásra kerül a Játékból.

 1. A Játék menete
 1. Az Érdekelt felek az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban (illetve az egyes Fordulókban):

 1. a Játék helyszínén és időtartama alatt az Érdekelt fél fényképet készít, amely fénykép szerzői műnek minősülhet, és amely az Érdekelt felet és a Játék rendezője által a Játék időtartama alatt a Játék helyszínén forgalmazott, alábbi Snickers-termékek bármelyikét ábrázolja: Snickers 50g, Snickers Super (2x 37,5g) (továbbiakban: “Snickers-szelet“).

(továbbiakban: “Fénykép” vagy “Pályamű”)

Megjegyzés: a Játékban való részvétel szempontjából lényegtelen, hogy az Érdekelt fél milyen módon (pl. vásárlás, ajándékozás stb. útján) szerzi meg a terméket, feltéve, hogy a szerzés jogszerű.

A Pályaműnek meg kell felelnie a fenti feltételeknek, és ezzel egyidejűleg a VI. fejezetben megállapított további rendelkezéseknek is.

 1. az Érdekelt fél belép az Instagram fiókjába (a profilnak nyilvánosnak kell lennie), feltölti a Pályaművet a #DOBJNEKIEGYSNICKERST aláírással (hashtag-gel), valamint a kép aláírásában megjelöli („megemlíti” / "mention") egy – nyilvános profillal rendelkező – ismerősét (éhes barátját) az Instagram szabályai szerint (https://help.instagram.com/627963287377328/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20Instagramu&bc[2]=Sd%C3%ADlen%C3%AD%20fotek%20a%20vide%C3%AD) (azaz a „@” jel használatával, amelyet az ismerős felhasználóneve követ).

A Pályamű feltöltésével az Érdekelt fél kijelenti, hogy a Játékszabályzat tartalmát ismeri, a Játék időpontjában a 18. életévét már betöltötte, valamint hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a jelen Játékszabályzat VIII. fejezetében foglaltak szerint, továbbá a Pályamű felhasználásához a VII. fejezetben foglaltak szerint. Továbbá az Érdekelt fél kifejezetten kijelenti, hogy rendelkezik az 1. b) pontban foglaltak szerint megjelölt ismerőse hozzájárulásával (a hozzájárulást a Szervező vagy a Rendező felhívására írásban köteles igazolni; amennyiben az Érdekelt fél felhívásra nem tudja az írásos hozzájárulást felmutatni, kizárható a Játékból).

 1. Az Érdekelt fél a sikeres feltöltéssel regisztrál a Játékra (illetve az adott Fordulóra), és a feltöltéstől kezdődően Játékosnak minősül (továbbiakban: “Játékregisztráció”). Egy konkrét Fordulóra történő regisztráció nem jelenti egyben a további Fordulóra való regisztrálást.

 1. Valamennyi Játékos több alkalommal is részt vehet a Játékban, de ez minden esetben új Pályamű elkészítését és feltöltését jelenti. Az értékelés során csak és kizárólag azok a Pályaművek vehetők figyelembe, amelyek megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglalt követelményeknek (így különösen a hashtag használatára és a megjelölésre vonatkozó követelményeknek). Nem értékelhetők és a Játékból kizárandók azok a Pályaművek, amelyek nem felelnek meg a jelen Játékszabályzat VII. fejezetében foglaltaknak.

 1. A Játék értékelése
 1. A Játék értékelése Fordulóként külön-külön történik.

 1. Az egyes Fordulókat követően (legfeljebb a Forduló végét követő 5 munkanapon belül) a Műszaki adminisztrátor és a Rendező képviselőiből álló zsűri az adott fordulóra érvényesen (azaz a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően) regisztrált összes Pályamű közül kiválasztja azt a 25 Pályaművet, amelyek a Játék feltételeinek a leginkább megfelelnek. Az értékelés szempontja: a Játék témájának és feltételeinek teljesítése, a téma kreatív és eredeti megjelenítése, szellemesség, a mű minősége. Az értékelési protokoll írásban kerül majd meghatározásra.

 1. Abban az esetben, ha egy Fordulóban nem osztható ki valamennyi, a jelen szabályok szerint előre meghatározott nyeremény, ezen nyeremények a következő Fordulóban kerülnek kiosztásra (a lehetséges nyertesek számának megfelelő növekedésével).  Amennyiben az összes Játékregisztráció száma nem éri el a nyeremények számát, vagy amennyiben bármely okból (a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint) a nyeremények kiosztása nem lehetséges, a ki nem osztott nyeremények további felhasználásáról a Rendező jogosult dönteni.

 1. A Játék nyereményei és az átvétellel kapcsolatos információk
 1. A Játék során rendelkezésre álló, összesen 100 nyeremény közül Fordulóként 25 nyeremény kerül kiosztásra kivéve a IV.3. pontban foglaltakat.
 2. A Játék nyereménye:

Ajándékokkal teli hátizsák

 • A nyeremény magába foglalja az alábbi Snickers ajándéktárgyakat: hátizsák, pulóver, baseball sapka, törülköző, kulcstartó, továbbá 40 db 50g-os Snickers-szelet
 • Valamennyi Játékos Fordulóként csak 1 nyereményben részesülhet, így a teljes Játék alatt egy Játékos összesen legfeljebb 4 nyereményt nyerhet.
 • A nyeremény értéke 53 EUR

(továbbiakban: “Nyeremény”)

 1. A Játékosokaz Instagramon küldött privát üzenetben értesülnek a Nyereményről az adott Forduló értékelését követő 20 munkanapon belül (továbbiakban: „Nyertes értesítése”). A Nyereményről szóló értesítés tartalmazza azon űrlap linkjét, amelyen a nyertes Játékos köteles megadni a keresztnevét, vezetéknevét, magyarországi kézbesítése címét (utca, házszám, város, irányítószám, ország), e-mail címét és telefonszámát (továbbiakban: „Űrlap”), és a „küldés” gomb megnyomásával elküldeni az Űrlapot a Műszaki adminisztrátor részére. Az Űrlapot a Nyertes értesítésétől számított 5 munkanapon belül kell a Műszaki adminisztrátor részére megküldeni. Amennyiben a Játékos a megadott határidőn belül nem küldi meg a valódi adatokkal hiánytalanul kitöltött űrlapot a Műszaki adminisztrátor részére, abban az esetben a kizárásra kerül a Játékból, a Nyeremény átvételére nem lesz jogosult, és a Nyeremény visszaszáll a Rendezőre, aki jogosult dönteni annak további felhasználásáról, így különösen pótnyertes részére történő odaítélésről (aki a Pályaművét az adott Fordulóba érvényesen regisztrálta és akinek Pályaművét a zsűri további nyertes pályaműként értékeli). A Játék Rendezője ugyanakkor saját mérlegelési jogkörében dönthet úgy, hogy kisebb súlyú és orvosolható szabálysértés esetén a Játékos kizárásától eltekint.

 1. A Nyereményeket futárszolgálat kézbesíti a Játékos által az Űrlapon megadott magyarországi címre. A Nyeremény legkésőbb az előző bekezdésben foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzésétől számított 30 napon belül kerül kézbesítésre. Az érdekelt fél tudomásul veszi, hogy a keresztnevét, vezetéknevének kezdőbetűjét, valamint a lakóhelye szerinti település nevét feltüntessék a Játék weboldalán, valamint a https://www.instagram.com/snickershungary/ oldalon, amennyiben a Játék során Nyereményben részesül.

 1. A Szervezőt, a Műszaki adminisztrátort és a Rendezőt semmilyen felelősség nem terheli a Nyeremények kézbesítésével kapcsolatban, így nem felelnek a kézbesítés során esetlegesen keletkezett károkért, a Nyeremény késedelmes kézbesítéséért, valamint a Nyeremény kézbesítés során történő eltűnéséért. Azoknak a Nyereményeknek a jövőbeli felhasználásáról, amelyek a Rendezőnek, a Szervezőnek, illetve a Műszaki adminisztrátornak fel nem róható módon nem kerülnek kézbesítésre, a Rendező jogosult újból dönteni.

 1. A Pályamű

 1. A Játékos által feltöltött Pályaműnek elsősorban a következő technikai jellegű előírásoknak kell megfelelnie:
 1. A Pályaműnek meg kell felelnie a felhívásban megadott témának,
 2. A Pályaműnek meg kell felelnie az Instagram hálózatára történő feltöltés technikai feltételeinek

 1. A Pályamű nem sértheti harmadik személyek jogait vagy jogos érdekeit és nem ösztönözhet azok megsértésére.

 1. A Pályaműnek összhangban kell állnia a jóerkölcs követelményével, és indokolatlanul nem sértheti harmadik személyek jogait és jogos érdekeit.

 1. A Játék során nem fogadhatók el azok a Pályaművek, amelyek nem feleknek meg (akár részben vagy egészben) a Játék kapcsán meghatározott feltételeknek, vagy amelyeket a nem a Játékszabályzat alapján arra jogosult nyújtott be. A Rendezőnek (vagy az arra kijelölt személynek) egyidejűleg joga van arra, hogy ne fogadjon el, illetve kizárjon a Játékból minden olyan Pályaművet, amelynek későbbi terjesztése veszélyeztetheti a szerződő felet vagy a Szervezőt terhelő, jogszabályból vagy szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy felhasználása ellentétes lenne a Szervező vagy a szerződő fél érdekeivel.

 1.  A Játékban nem vehetnek részt, illetve kizárásra kerülnek különösen azok a Pályaművek, amelyek:
 • nem felelnek meg a felhívásban megadott témának;
 • határidőn túl kerülnek benyújtásra;
 • a Játékost életet, testi épséget, egészséget veszélyeztető helyzetben ábrázolja;
 • nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek;
 • olyan személy készítette a Pályamunkát, aki nem adott a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő hozzájárulást a Játékosnak a mű felhasználáshoz
 • az életet, testi épséget és egészséget veszélyeztető magatartásra, helyzetre ösztönöz;
 • jóerkölcsbe ütközik;
 • nem felel meg a Játékra vonatkozó bármilyen szabálynak, illetve a jelen játékszabályzatnak;
 • bármilyen módon sérti vagy fenyegeti a társadalmi erkölcs és a polgári együttélés általánosan elfogadott szabályait, vagy bármilyen módon ellentétes a kötelező érvényű jogszabályokkal;
 • politikai vagy vallási tartalommal rendelkezik;
 • vulgáris, rasszista vagy egyéb általánosan elfogadhatatlan tartalmú üzenetet közvetít;
 • a szerződő fél által gyártott termékeket a piacon lévő más hasonló termékekhez hasonlítja.

 1. A Pályamunka feltöltésével a Játékos vállalja, hogy a szerződő fél kérésére bármikor bizonyítani tudja a következőket: írásbeli nyilatkozattal, hogy a Pályaművet személyesen ő készítette (vagy a Pályamű szerzőjének jogait/követeléseit rendezte),továbbá, hogy korlátlan joga van arra, hogy más személyeknek biztosítsa a Pályamű korlátlan felhasználásának jogát; a mindazon személyek kifejezett hozzájárulását, akik a Pályaművel kapcsolatba hozhatók, hogy a Pályaműben történő szerepléshez, az abban való megjelenéshez (nevük feltüntetésével együtt), továbbá a Pályamű a közzétételéhez (a jelen Játékszabályzat szerinti kotlátlan terjedelemben) hozzájárulnak Pályaműben, és, hogy a szabályzat rendelkezéseinek megfelelően hozzájárulnak a Pályamű publikálásához – a szabályzatnak megfelelően- korlátlan terjedelemben. Amennyiben a Játékos ennek nem tesz eleget, a szerződő fél vagy a Szervező jogosult a Játékost, illetve a Pályaművet véglegesen, kompenzáció nélkül kizárni a Játékból.

 1. A szerződő fél (a Szervezőn vagy a Műszaki adminisztrátoron keresztül) fenntartja a jogot a Játék végleges értékelésére.

 1. Az egyes Pályaműveket csak egyszer lehet benyújtani. A Pályamű ismételt benyújtása esetén (függetlenül attól, hogy ugyanaz a Játékos vagy több különböző Játékos nyújtotta be), csak egyszer kerülhet be a Játékba (általában annak a Játékosnak a részéről, aki először töltötte azt fel).

 1. Felhasználási engedély
 1. A Pályamű feltöltésével a Játékos nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Rendező részére a Pályamű tekintetében, beleértve a Snickers hivatalos Facebook oldalán, valamint Instagram oldalán, a Játék oldalán és az ahhoz kapcsolódó weboldalakon, a további kommunikációs csatornákon és a promóciós anyagokban történő közzétételt, valamint a Pályamű bármely médium útján való korlátlan terjesztéséthirdetési és promóciós célokra (korlátlan területi, tárgyi és mennyiségi hatállyal). A felhasználási jog a Játékost, mint a Pályamű szerzőjét megillető szerzői jog teljes időtartamára vonatkozóan fennáll. A szerződő fél nem köteles külön engedélyt kérni a Pályamű ilyen módon való felhasználására és jogosult arra, hogy a Pályaművet– a mindenkor hatályosszerzői jogi törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően –átdolgozza. Ha a szerzői jogi törvény értelmében a Játékos bármilyen további hozzájárulása szükséges a Pályamű további felhasználásához (pl. átdolgozás, feldolgozás, fordítás, közös mű létrehozása stb.) úgy kell tekinteni, hogy a Pályamű feltöltésével a Játékos ezt a hozzájárulást megadta. A Rendező jogosult a Pályamű felhasználására vonatkozó engedélyt harmadik fél számára saját mérlegelési jogkörében átengedni (illetve harmadik fél számára alfelhasználási jogot biztosítani). A Játékban való részvétel és a Pályamű elküldése a Játékos kifejezett nyilatkozatának minősül arra vonatkozóan, hogy szerzője a Pályaműnek és így jogosult a felhasználási engedély megadására. Abban az esetben, ha a Játék folyamán vagy a Játék befejezése után bebizonyosodik ennek ellenkezője, a Játékos felelős az ezzel összefüggésben felmerülő és a Rendezőnek okozott károkéért, és vállalja, hogy azokat haladéktalanul megtéríti, illetve a károkozás előtti eredeti állapotot helyreállítja.
  A fentiek elsősorban azt jelenti, hogyha a Rendező vagy más szervezet kárt vagy más hátrányt szenved (pl. harmadik személy irányába keletkező megtérítési kötelezettség vagy bírságfizetési kötelezettség) vagy az érintett személy hozzájárulásának hiánya miatt költségei merülnek fel, a Játékos köteles ezeket teljes mértékben megtéríteni, és a Játékos Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. Ha a szerzői jogi törvény alapján a felhasználási jog átengedése írásbeli alakhoz kötött, a Játékos a Rendező és/vagy a Szervező felszólítására köteles írásbeli felhasználási engedélyt adni.

 1. A Játékost a Pályaművel és a felhasználási jog biztosításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében teljes körű felelősség terheli, így különösen harmadik személyek, az alkalmazandó és hatályos szerzői jogi, adatvédelmi és további vonatkozó jogszabályok szerinti követelései tekintetében. A Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy a Pályamű a saját egyéni alkotótevékenységének eredménye (vagy saját költségén és felelősségére rendezi a szerzői jogok sorsát a Pályamű vonatkozásában akként, hogy a művek jogszerű felhasználása biztosított legyen) vagyis garantálja azt, hogy nem valósít meg szerzői jogokhoz kapcsolódó jogsértést.  Hasonlóképpen, a Játékos kijelenti, hogy a Játékszabályzat alapján a Pályamű felhasználása nem sérti harmadik személyek jogait, így különösen a Pályamű közzétételekor megjelölt személyek jogait (személyiségi jogait), a Pályaműben szereplő megjelölések, védjegyek jogosultjainak jogait stb. A Játékos köteles a Játékban való részvételhez szükséges valamennyi hozzájárulást saját költségén és saját felelősségére rendezni. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a Játékos eljárásával harmadik személyek jogait –különösen a harmadik személyeket megillető szerzői jogokat, illetve személyiségi jogokat–megsértette, teljes mértékben felel az ezzel okozott károkért.

 1. Személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos megjegyzések
 1. Adatfeldolgozó és adatkezelő: a Játék vonatkozásában a személyes adatok kezelője a Mars Magyarország Értékesítő Bt. (1113 Budapest, Bocskai u. 134-146.) (a „Rendező”). A Szervező és a műszaki adminisztrátor a Játékban adatfeldolgozóként működik közre.

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és ideje: a Mars a Játék lefolytatása és az ahhoz szükséges intézkedések megtétele érdekében a Játékosok alábbi személyes adatait a Játékos hozzájárulása alapján kezeli:

- kapcsolattartási adatok (keresztnév, vezetéknév, magyarországi kézbesítése cím (utca, házszám, város, irányítószám, ország), e-mail cím, telefonszám);

- Instagram profilon esetlegesen látható személyes adatok;

- a fénykép, amennyiben azon a Játékos azonosítható. A fényképen egyéb személyek személyes adatai nem szerepelhetnek.

A Mars a Játékos a #DOBJNEKIEGYSNICKERST aláírással (hashtag-gel), valamint a kép aláírásában megjelöli („megemlíti” / "mention") nyilvános profillal rendelkező – ismerősének Instragramon megadott felhasználói nevét annak hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulást a Játékos köteles beszerezni.

A Mars a személyes adatokat csak annyi ideig kezeli, ameddig a fenti cél elérése érdekében feltétlenül szükséges, kivéve, ha jogszabályi kötelezettségeinek vagy jogszabályi előírásoknak a teljesítéséhez az adat további kezelése szükséges.

 1. A Játékosok jogai

Az alábbi jogokat a Mars biztosítja a Játékosok kép aláírásában megjelölt ismerőseinek is.

- Jog a tájékoztatáshoz: a Játékos bármikor kérheti, hogy a Mars tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

- Jog a helyesbítéshez: a Játékos kérheti a Mars által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a résztvevő kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

- Jog a Személyes Adatok törléséhez (feledéshez való jog): a Játékos kérheti a Mars által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról a Mars tájékoztatja a résztvevőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A törléshez való jog gyakorlása oda vezethet, hogy a résztvevő a továbbiakban nem tud a Promócióban részt venni.

- Jog az adatkezelés korlátozásához: a Játékos kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Mars korlátozza, ha a résztvevő vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Mars ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A Mars megjelöli az általuk kezelt személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A résztvevő kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Mars korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az adatkezelő továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Mars korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a résztvevő igényli azok Mars általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

- A tiltakozáshoz való jog: a Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Marsra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Mars vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A Mars a résztvevő tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

4. A Játékosok jogainak gyakorlása, jogorvoslatok, jogérvényesítés

A Játékosok a fenti jogaikat a Mars fentfeltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatják. A levélben küldött megkeresést a Mars akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a résztvevő egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Mars csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a résztvevő e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy a Mars a tájékoztatás megadása előtt a résztvevőt más módon is beazonosítsa.

A Mars haladéktalanul megvizsgálja a megkereséseket és döntéseket hoz velük kapcsolatban, melyeket írásban juttat el a résztvevőkhöz.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők a Mars munkatársai a contact@hu.mars.com e-mail címen.

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; levelezési cím        1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Mars kérésre a résztvevőt tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 1. Záró rendelkezések
 1. A Nyeremények pénzre történő átváltása és a Nyeremények cseréje nem lehetséges. Nem lehet továbbá jogi eszközökkel kényszeríteni senkit a Játékban történő részvételre.

 1. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a Szervező, a Műszaki adminisztrátor, a Rendező, illetve az egyéb közreműködők nem felelnek semmilyen kárért, amely a Játékban való részvétellel, illetve a Játékon nyert Nyereményekkel összefüggésben következett be. A nyertes további követelésekkel nem fordulhat a Szervező, illetve a Rendező felé, és a jogos Nyereményeken kívül nem támaszthat további igényt.

 1. A Szervező, a Műszaki adminisztrátor, illetve a Rendező nem felel a technikai nehézségekért, amelyek az elektronikus adatküldés során léphetnek fel.

 1. Minden érdekelt fél, aki részt kíván venni a Játékban, elfogadja a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit, és feltétel nélkül betartja azokat.

 1. A Rendező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható és el nem hárítható ok bekövetkezte esetén a Nyereményeket hasonló típusú és azonos értékű más díjjal helyettesítse, különös tekintettel arra az esetre, ha a beszállító nem bocsátja a Rendező rendelkezésére a Nyereményeket olyan formában, hogy azt a Játék szabályzatának megfelelően el tudja juttatni a nyertesnek.

 1. A Rendező (vagy az általa kijelölt személy) jogosult a döntéshozásra minden, a nyereményjátékkal kapcsolatban felmerülő kérdést vagy problémát illetően. Így kizárólag ő (vagy az általa kijelölt személy) dönthet a Játékosok között kialakított végső sorrenddel és a Nyereményekkel kapcsolatban.

 1. Amennyiben a Rendezőnek, a Műszaki adminisztrátornak, illetve a Szervezőnek megalapozott gyanúja merül fel azzal kapcsolatban, hogy valamely Játékos a tisztesség és jóerkölcs követelményébe ütköző, vagy a Játék szabályaival más módon összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, az adott Játékos a Játékból kizárható. A Játékos abban az esetben is kizárható a Játékból, ha a tisztesség és jóerkölcs követelményébe ütköző, vagy egyéb módon tiltott magatartást nem saját maga, hanem valamely más résztvevő vagy harmadik személy tanúsítja annak érdekében, hogy az adott Játékos a Nyereményt megszerezhesse.

 1. Bármely esetleges ellentmondásesetén, amely a jelen Játékszabályzat rendelkezése és a promóciós anyagokban, illetve a fogyasztók részére készült anyagokban közzétett valamely rendelkezéssel kapcsolatban merül fel, a jelen Játékszabályzat szövege az irányadó. A promóciós célú anyagokban szereplő rövidítéseket a jelen Játékszabályzattal összhangban kell értelmezni.

 1. Valamennyi Játékos kizárólag egy Instagram profillal vehet részt a Játékban, az Instagram vonatkozó iránymutatásaival és szabályzatával összehangban (így például a fiktív profil tilalmának szem előtt tartásával). Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, a Játék Rendezője fenntartja a jogot a Játékos kizárására mindennemű kompenzáció nélkül.

 1. Jelen Játékot az Instagram elektronikus közösségi médiahálózat semmilyen formában nem szponzorálja vagy támogatja, és azzal kapcsolatba sem hozható. Az érdekelt felek/ Játékosok tudomásul veszik azt, hogy a megadott személyes adataikat a Szervező, a Műszaki adminisztrátor és a Rendező rendelkezésére bocsátják, és nem az Instagram elektronikus közösségi médiahálózata részére.

 1. A Játékban érdekelt felek és Játékosok tudomásul veszik, hogy az Instagram felé semmilyen jogi követeléssel nem fordulhatnak a Játékkal kapcsolatban, és a céget e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.

 1. A jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt megtekinthető a játék weboldalán, valamint a játékszabályra mutató hivatkozás a https://www.instagram.com/snickershungary/oldalon is közzétételre kerül.

 1. A Játékos a Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszáról az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:

Telefonszám: +36 1 469 2100

Internetes cím: https://www.mars.hu/

E-mailes elérhetőség: contact@hu.mars.com

Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 09:00-17:00 között

 1. Ha e-mailen keresztül fordul hozzánk, panaszának leírása mellett kérjük, adja meg a kapcsolattartó nevét és telefonszámát is. Panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

 1. A Játékról részletes információk a kereskedelmi egységekben található promóciós eladáshelyi eszközökön (pl.: plakátokon, szórólapokon stb.) valamint a Játék weboldalán is elérhetők.

 1. A játékosok a Játékkal kapcsolatban további információt – ideértve a részletes ÁSZF ismertetését is – a Rendező ügyfélszolgálatának email címén kérhetnek a Játék időtartama alatt.

 1. A Játékos jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a saját lakóhelye szerint illetékes, vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez fordulni, melynek elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

 1. Amennyiben a panasz kezelésével a Játékos nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat - az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/

 1. A Rendező az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Rendezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Prága, 2019. április 20.

A játék játékszabályzata 2019. április 29. napján módosult (1. sz. módosítás). A módosított játékszabályzat megtalálható a www.snickersjatek.hu honlapon. A módosítás nem érinti a játék menetét, a részvétel és a nyerés feltételeit, továbbá a játékosok jogait.